Autorsko pravo

PDF Ispis E-mail

Autorsko pravo je pravo koje uivaju stvaratelji knjievnih, znanstvenih ili umjetni?kih djela. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu ?inom samog ostvarenja djela. Autor je fizi?ka osoba koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu koja ima individualni karakter i koja je na neki na?in izraena.

Autorska djela jesu osobito:

jezi?na djela (pisana djela, govorna djela, ra?unalni programi)

glazbena djela

dramska i dramsko - glazbena djela

koreografska i pantomimska djela

djela likovne umjetnosti (s podru?ja slikarstva, kiparstva i igra?ke)

djela arhitekture

djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna

fotografska djela i djela proizvedena postupkom sli?nim fotografskom

audiovizualna djela uklju?uju?i kinematografska djela

kartografska djela

prikazi znanstvene ili tehni?ke prirode kao to su crtei, planovi, skice, tablice.

Autorskim pravom tite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (moralna prava autora), imovinski interesi autora u pogledu njegovog autorskog djela (imovinska prava autora) i ostali interesi autora u pogledu njegovog autorskog djela (druga prava autora).

Autor moe zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnoavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori ?esto ekonomska prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskoritavati, u zamjenu za pla?anja (tantijeme) koja ovise o koritenju djela. Me?utim, moralna prava autora zauvijek ostaju u njegovom posjedu, bez obzira na to kome autor ustupi ekonomska prava.

Autorskim pravom ne titi se ideja nego djelo koje je izraaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izraaja. Autorsko pravo nastaje samim stvaranjem djela i, za razliku od ve?ine drugih oblika intelektualnog vlasnitva, ne podlijee nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku.

Autorsko pravo ne titi:

ideje, znanstvena otkri?a, postupke, metode rada i matemati?ke koncepte,

slubene tekstove iz podru?ja zakonodavstva, uprave i sudstva, kao i njihove zbirke koje su objavljene radi slubenog informiranja javnosti,

dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter obi?ne medijske informacije.

Autor ima isklju?ivo pravo priop?avanja autorskog djela javnosti. To pravo obuhva?a, osobito: pravo javnog izvo?enja, pravo javnog prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenoenja, pravo javnog priop?avanja fiksiranog djela, pravo javnog prikazivanja, pravo radiodifuzijskog emitiranja, pravo radiodifuzijskog reemitiranja, pravo javnog priop?avanja radiodifuzijskog emitiranja, pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

Autorsko pravo traje za ivota autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira kada je autorsko djelo zakonito objavljeno.

Autorsko pravo i njemu srodna prava klju?ni su za ljudsko stvaralatvo, jer pruaju autorima poticaj u obliku priznanja i primjerenih nov?anih naknada.

 


Baner